Våra policies

Kvalitetspolicy
HB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens krav står alltid i centrum för vårt åtagande.

Detta gör vi genom:

 • att tillfredsställa kundens behov och förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst,
 • att hålla överenskommen tidsplan,
 • att ha kvalitetsmedvetna anställda och medarbetare,
 • att utbilda i takt med nya krav,
 • att effektivisera och komplettera erforderliga rutiner,
 • att bygga upp ett varaktigt förtroende hos kunden.

 

Miljöpolicy
HB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Detta gör vi genom:

 • att vi uppfyller lagar, förordningar och myndighetskrav,
 • att använda maskiner, metoder och hjälpmedel som är resurssnåla och miljöanpassade,
 • att medarbetare på alla nivåer visar miljöhänsyn i sina beslut samt är utbildade och engagerade i miljöfrågor så att vi lättare når vårt mål om ständiga förbättringar att verksamheten bedrivs på ett energi- och resurssnålt sätt, förebygga föroreningar genom att effektivisera transporterna och så långt som möjligt undvika miljöstörande ämnen,
 • att vi ska minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt, samt prioritera användandet av återvinningsbart material
 • att upprätta en fullvärdig åtgärdsplan för utsläpp eller olycka.


Arbetsmiljöpolicy
Inom HB finns verksamheter som innebär arbetsmiljörisker. Vi följer gällande lagar och förordningar, men strävar också efter att bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår.

Detta gör vi genom:

 • att ha en öppenhet i arbetsmiljöfrågor och därmed skapa förtroende för vår verksamhet från både kunder och allmänhet
 • att kartlägga risk och bristområden genom regelbundna uppföljningar av arbetsskador, sjukfrånvaro och personalomsättning
 • att med hjälp av vår företagshälsovård förebygga sjukdomar och sjukfrånvaro genom att ge våra medarbetare möjlighet till individuella friskvårdsplaner
 • att sträva efter att erhålla en arbetsmiljö som upplevs av medarbetarna som fysiskt, psykiskt och socialt god
 • att samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud skall leda till att erfarenheter och synpunkter på arbetsmiljöområdet tas tillvara och att arbetstagarna känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet
 • att sätta arbetsmiljömål och följa upp dessa kontinuerligt via skyddskommitténs möten.

 

Trafiksäkerhetspolicy
Inom HB har vi som målsättning att alltid utföra de för kunden mest effektiva transportlösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet.

Detta gör vi genom:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhet dugligt skick och framföras av kompetenta förare.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid nyttjande av fordon och maskiner vid framförandet
 • Hålla hastighetsgränser och ta hänsyn till väglaget och rådande förhållanden, hålla avstånden till framförvarande
 • Respektera kör- och vilotidsreglerna.
 • Största hänsyn ska tas till med trafikanter och vi ska genom vårt uppträdande medverka till att säkerhet på våra vägar ökar. Vi ska betraktas som seriösa föredömen i trafiken.
 • Säkerhetsbälten i fordon skall alltid användas.
 • Utföra daglig trafiksäkerhetskontroll av fordon och maskiner.
 • Lastsäkra på ett ansvarsfullt sätt och enligt bestämmelser.
 • Följa gällande vikt bestämmelser.
 • Informera och ha god dialog med beställare i trafiksäkerhetsfrågor.
 • All personal skall vara alkohol och drogfria, undvika att köra då vi är trötta.
 • Personalen skall även respektera och följa våra uppdragsgivares policy.Inköpspolicy

Genom en professionell inköpshantering av såväl leverantör som underentreprenör skall HB säkerställa rätt pris, kvalitet och miljö.

Detta gör vi genom att:

 • träffa skriftliga avtal med våra leverantörer / underentreprenörer
 • välja leverantörer / underentreprenörer som är kvalitets- och miljömedvetna
 • välja leverantörer / underentreprenörer med ekonomiska förutsättningar att genomföra leveranser och tjänster.
 • följa dokumenterade inköpsrutiner.

 

Personalpolicy
HBs verksamhet skall kännetecknas av tydliga mål för såväl individ som arbetsgrupp.
Vår personalmiljö skall präglas av respekt och förtroende för varje enskild medarbetare.

Detta gör vi genom:

 • att varje medarbetare skall förstå sin roll / uppgift i företaget
 • att varje medarbetare skall ha nödvändiga befogenheter
 • att varje medarbetare skall ta sitt ansvar
 • att varje medarbetare skall ges möjlighet att utveckla sin kompetens
 • att varje chef fortlöpande skall utveckla sitt chefs- och ledarskap för att kunna ta sitt totala personalansvar
 • att medarbetarsamtal skall genomföras en gång per år
 • att varje nyanställd medarbetare skall introduceras i företaget på ett erforderligt sätt

 

IT-policy
För att uppnå en hög effektivitet och stärka vår konkurrenskraft har IT en central roll som hjälpmedel i HBs verksamhet.

Detta erhåller vi genom:

 • att satsningar inom IT-området sker under kontrollerade och samordnade former
 • att företagsgemensamma program och system lätt kan samverka med varandra
 • att alla arbetar i gemensamt nätverk med enhetlig struktur
 • att verksamhetens behov och krav skall ligga som grund för alla IT-investeringar
 • att kundernas krav / behov av information och kommunikation med hjälp av IT prioriteras
 • att alla användare har en utbildning som svarar mot verksamhetens behov
 • att inköp av datorutrustning sker centralt
 • att man klart och tydligt har definierat ansvar och befogenheter beträffande IT-frågor för olika funktionsnivåer.
   
   
   
   
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.